ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သတ်၍မေးမြန်းရန်

Softedify ၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ပါ Message Box မှတစ်ဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။